Телеком – ладење на шелтери

Capture

Телеком – ладење на шелтери (ладилен капацитет од 4 kW – 17 kW)

Capture Picture11 Picture12

Моноблок изведба

Сплит изведба

100% free cooling